Natural

Automobilový bezolovnatý benzín MoGas obsahuje víceúčelové přísady pro zvýšení výkonu motoru a snížení emisí.

Specifikace:

PARAMETR AUTOMOBILOVÝ BENZÍN BEZ BIO
Vzhled: čirý a jasný, barva červená
Hustota při 15 °C: 725–775 kg/m³
Obsah olova: max. 5 mg/l
Teplota varu: 30–210 °C
Teplota vznícení: 340 °C
Bod tání: < –40 °C
Bod vzplanutí: < –20 °C
Rozpustnost ve vodě: nerozpouští se
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T2
Skupina výbušnosti: II A
ADR třída / kód: 3 UN 1203/33
Ke stažení: BEZPEČNOSTNÍ LIST