JET A-1

JET A-1, často nazývaný letecký petrolej, se používá zejména jako palivo pro proudové motory dozvukových a nadzvukových letadel. Pro zlepšení svých vlastností může letecký petrolej JET A-1 obsahovat některá vhodná aditiva jako jsou antioxidanty, vodivostní přísady, detergenty aj.

Specifikace:

PARAMETR Letecký petrolej JET A-1
Norma: ASTM D 1655
Vzhled: bezbarvá kapalina
Hustota při 15 °C: 775–840 kg/m³
Teplota varu: 150–300 °C
Teplota vznícení: < 220 °C
Bod tání: < –50 °C
Bod vzplanutí: < 38 °C
Bod hoření: cca 40 ºC
Rozpustnost ve vodě: nepatrná
Třída nebezpečnosti: II.
Teplotní třída: T3
Skupina výbušnosti: II A
ADR třída / kód: 3 UN 1863/30
Ke stažení: BEZPEČNOSTNÍ LIST