Dodací podmínky

1. Informace o produktu

Kupující je povinen se informovat o platných předpisech platných pro zboží. Kupující potvrzuje, že zná náležitosti uvedené v Datovém bezpečnostním listu. V případě potřeby může na vyžádání obdržet od dodavatele exemplář.

2. Doprava

Prodávající ručí během transportu za kvalitu přepravovaného zboží a nese veškerá rizika spojená s dopravou.

3. Stáčecí místo

Kupující je povinen zajistit, aby stáčecí místo (čerpací stanice) bylo způsobilé ke stáčení příslušného druhu pohonných hmot a vyhovovalo bezpečnostním ustanovením a leteckým standardům.

Kupující je zejména odpovědný za kontrolu a pravidelné přezkoušení řádného stavu nádrží, potrubí a jiných technických zařízení a zajistit, aby odpovídaly zákonně stanoveným podmínkám a jiným předpisům, jakož i současnému stavu techniky.

Kupující zejména zajistí, aby nádrže byly vyčištěny nebo obsahovaly kompatibilní produkt a aby byla odstraněna případná voda a sedimenty.

4. Stáčení produktu

Po příjezdu na určené místo a napojení AC na zemnící bod je řidič povinen ponechat minimálně 15 minut vozidlo v klidu a vypnout veškeré elektropřístroje na soupravě.

Kupující je oprávněn provádět kontrolu kvality dodávaného zboží (odběrem vzorku a přezkoušením – vizuální kontrola na vodu a nečistoty, kontrola hustoty) před stáčením cisternového automobilu, a to buď osobně nebo prostřednictvím třetí, k tomu oprávněné a jím zmocněné osoby, na které se obě strany dohodnou.

Před zahájením stáčení autocisterny je kupující povinen určit stáčecí hrdlo nádrže daného produktu, zkontrolovat volnou kapacitu objemu v příslušné nádrži a zkontrolovat nastavení měřícího přístroje na autocisterně na nulu.

Po stočení je řidič autocisterny povinen vyplnit dodací list a kupující je povinen vzájemně odsouhlasit s řidičem skutečné množství dodaného zboží na dodacím listě (stáčecím lístku) a potvrdit převzetí dodávky podpisem a razítkem.

5. Skladování

Kupující se zavazuje dodržovat následující body:

6. Odpovědnost, reklamace

Dodávka zboží je splněna prodávajícím okamžikem přečerpání zboží = okamžik, kdy zboží přeteče hadicí cisternového automobilu do hrdla produktové nádrže kupujícího. Po tomto okamžiku přecházejí veškerá rizika a vzniklé škody na zboží na kupujícího.

Vyskytne-li se při kontrole dodávky před stáčením PHM vada kvality, je odběratel oprávněn zboží nepřevzít a ihned oznámit tuto skutečnost dodavateli. Odběratel je povinen na místě spolu s pověřeným zástupcem dodavatele sepsat protokol o reklamaci kvality dodávky. Pro posuzování vad a oprávněnosti reklamace je rozhodné měření, které provádí nebo jejichž provedení zajistí nezávislý inspektor – laboratoř.

7. Převzetí závazků souvisejících s produktem

Kupující potvrzuje, že je informován o předpisech souvisejících s používáním zařízení pro skladování a výdej leteckých paliv.

Při obdržení dodávky kupující uznává, že produkt v okamžiku stočení odpovídá potřebným specifikacím a že za pozdější změny kvality nenese odpovědnost dodavatel.

Stočením zboží do nádrže a uskladněním se kupující stává výlučným vlastníkem produktu, který se nachází v jeho držení. Kupující uznává svou výlučnou odpovědnost za opatření, která proběhnou po stočení zboží. Jestliže kupující nedodržel shora uvedená bezpečnostní opatření a závazná bezpečnostní opatření a na základě této skutečnosti vznikla škoda, nebude proti prodávajícímu uplatňovat žádné nároky na náhradu škody ani jiné požadavky.